Transparant en eerlijk

Privacyverklaring

Bij Fysio De Eendracht verwerken wij persoonsgegevens van onze patiënten. Dit is nodig voor een succesvolle behandeling en een correcte financiële afhandeling. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met die gegevens en houden we ons aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zijn transparant en eerlijk over de gegevens die we verzamelen, en over het waarom. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Hoe we dat doen, lees je in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens?

Fysio De Eendracht verwerkt persoonsgegevens die wij van een (mogelijk nieuwe) patiënt verkrijgen via:

 • persoonlijk contact
 • telefoon
 • mail
 • contact- en afsprakenformulier op onze website.


Wij slaan deze persoonsgegevens op in ons softwaresysteem Fysiomanager. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerservicenummer
 • medische gegevens over lichamelijke klachten en (geestelijke) gezondheid.

Voor welke doeleinden?

Fysio De Eendracht verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • om je telefonisch, per mail of via Whatsapp te benaderen voor het maken of verzetten van een afspraak of het stellen of beantwoorden van vragen
 • voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg
 • voor het voeren van de administratie en andere interne, doelmatige beheer- en beleidsactiviteiten
 • voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving voor het afhandelen van klachten of geschillen
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • om – indien nodig – de voortgang van je behandeling te rapporteren aan of te bespreken met je (huis)arts. Dit altijd in overleg en met jouw schriftelijke toestemming.

Wij verwerken in beginsel je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat wij je persoonsgegevens verwerken. Dit kan gebeuren door de therapeut, een andere medewerker van Fysio De Eendracht, via een folder of via onze website.

Verstrekking gegevens aan derden

De therapeuten van Fysio De Eendracht zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor bovengenoemde specifieke doeleinden. 

Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens aan derden verstrekken in de volgende gevallen:

 • bij ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde
 • op basis van een wettelijk voorschrift die de zwijgplicht van de zorgverlener doet opheffen.

   

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarnaast verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Dit betekent dat de partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen, allemaal gehouden zijn aan de regels en voorwaarden van de AVG.

Minderjarigen

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, gerekend vanaf de laatste behandeling. We bewaren de persoonsgegevens alleen langer als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor jouw gezondheid en/of die van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je kunt als betrokkene te allen tijde het verzoek indienen om je persoonsgegevens te verwijderen/vernietigen. Fysio De Eendracht is wettelijk verplicht om dit verzoek te honoreren.

Beveiliging

Fysio De Eendracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang. We bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Fysio De Eendracht inzage hebben in jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we maken gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen
 • we testen en evalueren de door ons genomen privacymaatregelen regelmatig
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden
 • het recht om de toestemming aan ons voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken
 • het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of een van onze verwerkers
 • het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of – in opdracht van jou – aan een andere partij.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten, dan kun je dat mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde of curator.

Overdracht van je dossier aan andere fysiotherapeut

Het kan natuurlijk zo zijn dat je – om welke reden dan ook – behandelt gaat/wilt worden door een andere therapeut. Dan is het belangrijk dat je nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van je (medische) geschiedenis en ons behandelplan. Wij dragen dan jouw dossier over aan je nieuwe therapeut. Dit doen wij zo snel mogelijk of in ieder geval binnen een maand nadat je ons hebt gevraagd je dossier over te dragen aan deze nieuwe therapeut. Wij dragen je dossier dan persoonlijk of per aangetekende post over. Zelf krijg je het originele dossier niet mee. Je hebt wel altijd het recht op inzage van je dossier en op een kopie. Wij kunnen het dossier – indien mogelijk – ook via e-mail aan je nieuwe therapeut sturen. Het is dan wel belangrijk dat de computer en de internetverbindingen van je nieuwe therapeut voldoende beveiligd zijn.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.